03 มกราคม 2556

ผู้บริหารไพรซ์ซ่าเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association)

ผู้บริหารไพรซ์ซ่าเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) โดยสมาคมฯมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ


http://www.thaiecommerce.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539566764&Ntype=3

จุดมุ่งหมายของสมาคม

วัตถุประสงค์
 1. เป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการพาณิชย์ อิเล็คทรอนิคของประเทศ
 2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มธุรกิจ (Cluster) ของผู้ประกอบการโดยจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมและบริการ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน E-commerce ในประเทศไทย
 4. เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน E-commerce และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เทคโนโลยีด้าน E-commerce 
 5. เสริมสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกรรมด้าน E-commerce ทั้งด้านผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและผู้สนใจโดยทั่วไป
 6. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็คทรอนิคไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลก
 7. เป็นแหล่งข้อมูล ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ด้านแหล่งเงินทุน
 8. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความเชื่อมั่นระบบการชำระเงินผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมของชมรมที่จะดำเนินการ
 1. การจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป
 2. การทำวิจัย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 3. การจัดทำหนังสือ ซีดี และเว็บไซด์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์
 4. เป็น Logistic Hub ให้แก่ผู้ประกอบการ e-Commerce    
 5. ผลักดัน E-Invoice       
 6. การลดหย่อนภาษีจากการค้า e-Commerce 
 7. สร้าง Trust Mark ของสมาชิก 
 8. Online Business Plan  Competition 
 9. การหาแหล่งเงินทุนให้ผู้ประกอบการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น